Mae dau ddyn busnes dyfeisgar, sy’n gorfod gwisgo mwgwd a dillad diogelwch i wneud eu jam fflamboeth, yn dathlu carref filltir nodedig – y 150fed lle sy’n gwerthu’u cynnyrch
Erbyn hyn, mae Dominic Haynes a Llŷr Jones, a lansiodd y Dangerous Food Company lai na thair blyneddd yn ȏl ar ȏl cael eu gwneud yn ddi-waith gan hufenfa Wyddelig, yn cyflenwi eu jam tsili unigryw nhw eu hunain i fwytai, siopau ffermydd a siopau bwyd arbenigol ledled gwledydd Prydain – a hyd yn oed mor bell ag Alphen yn yr Iseldiroedd.
Roedd grant o £2,300 oddi wrth Gyngor Sir Ddinbych yn gryn hwb i’w helpu i dyfu’n gyflym, gan gynnwys ymestyn yn ddiweddar i’r farchnad caws gafr moethus ac yn eu helpu hefyd i gyfarfod ag anghenion eu cwsmeriaid drwy brynu oergell cerdded trwyddi.
Ac wrth i’r cwmni, sy’n gweithio o Lanelwy, geisio’n galed i gadw’r gyfrinach yngylch ei gynnyrch newydd sbon cyn gŵyl fwyd Hamper Llangollen ar 19 a 20 Hydref, mae’r ddau newydd lwyddo i gael eu 150fed lle sy’n gwerthu eu cynnyrch – Frankie’s Farm Shop sydd ar fin agor yn Nyserth.
“Erbyn hyn, rydyn ni’n gwybod fod popeth yn gweithio” meddai Dominic, 33, sy’n byw yn Llanelwy.
“Rydyn ni wedi gwneud y cyfan heb fynd i ddyled ac mae wedi tyfu a thyfu.  Roedd yna rai dyddiau tywyll ar y cychwyn, fel mewn pob busnes arall, ond erbyn hyn mae popeth yn ei le.  Mae’n adeg ehangu a gwneud pethau’n gyflymach.
“Mae’n rhaid i chi wario arian i gael busnes i dyfu, ond os gallwch chi hanneru’r costau rydych chi’n fwy hyderus ac yn teimlo’n fwy diogel ynghylch ehangu.  Rydych chi’n gallu tyfu a gwneud y busnes yn fwy llwyddiannus ynghynt.
“Yn barod, gyda dim ond y ddau ohonom ni’n gweithio yma, rydyn ni wedi cornelu rhan fechan o’r farchnad ac rydyn ni eisiau gwerthu ein cynnyrch ymhellach i ffwrdd.
Hamper Llangollen. The Dangerous Food Company. Llyr Jones and Dominic Haynes.

Hamper Llangollen. The Dangerous Food Company. Llyr Jones and Dominic Haynes.

“Mae gennym ni gwsmeriaid yn Llundain ac ar ororau’r Alban ond mae yna fwy na 2,000 o siopau fferm a delis yng ngwledydd Prydain a’r cam nesaf yw cyrraedd y rhain.  Rydyn ni’n gobeithio cael cymaint ag sy’n bosibl. “

“Dechreuodd y ddau, sy’n ffrindiau ers 11 mlynedd, wneud y tsiytni tsilis tanllyd ar gyfer cigoedd, cawsiau a barbeciws fis Ionawr 2013, gan gyfuno tsilis poeth gyda ffrwythau traddodiadol i wella’r blas.
Roedd Dominic, a raddiodd o Brifysgol Nottingham gyda gradd mewn dylunio cynnyrch, â chryn enw ymysg ei deulu a’i ffrindiau am ei allu yn y gegin.  Arbrofodd gyda ddim llai na 38 fersiwn o’r hyn sydd, erbyn hyn, yn gynnyrch gwreiddiol y cwmni, Red Chili and Lime Jam, yn ei gegin gartref cyn penderfynu ar y risait derfynol ‘wow ffactor’.
“Rwy wedi bod wrth fy modd erioed yn y gegin.  Roedd pawb yn y brifysgol yn gwybod fy mod i’n coginio bwyd hynod danllyd ac amryw’n cwyno ynghylch yr aroglau” meddai.
Yn y dyddiau cynnar, penderfynodd y ffrindiau werthu ychydig o’r jam mewn ffair fwyd un penwythnos a chael eu syfrdanu pan ehedodd 600 pot oddi ar y stondin.  Y diwrnod nesaf un, canfu’r ddau eu bod wedi colli eu swyddi gwerthu a dyna oedd y sbardun i werthu eu jamiau’n llawn amser.
Erbyn mis Mai 2014, roedd y ddau wedi datblygu tri jam, y Red Chilli and Lime Jam gwreiddiol, Habanero Chili and Sun-ripened Mango Jam, a enillodd ddwy seren yn y Gwobrau Gwir Flas 2015, a’r Jalapeno Chilli and Apple Jam.  Erbyn hynny hefyd, roedden nhw wedi symud o’r gegin gyfyng yng nghartref Dominic i le yn Patchwork Pate yn Rhuthun.
Daeth rhagor o flasau yn y man, gan gynnwys y Ghost Chilli Jam fflamgoch, sy’n cynnwys rhai o tsilis poethaf y byd ac y mae angen gwisgo sbectol i warchod y llygaid wrth ei baratoi.
Fis Awst y llynedd, mentrodd y ddau ar werthu caws gafr moethus o’r Iseldiroedd o dan eu brand eu hunain.  Cafodd dderbyniad gwresog yn y farchnad fwyd moethus – ac mae wedi arwain at gyfle gwerth chweil i werthu eu jamiau ar gyfandir Ewrop.
A diolch i’r grant busnes gan Gyngor Sir Ddinbych ddechrau 2016, roedden nhw’n gallu prynu lle cadw pwrpasol y tu allan sydd wedi arwain at gynyddu eu gallu i ehangu bedair gwaith.
“Roedden ni wedi cael bachiad gyda rhai cyfanwerthwyr mawr a, gyda’r oergell, roedd yn hawdd iawn i ni gadw ein cynnyrch” meddai Dominic, cyn ddisgybl o Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones yn y Rhyl.
“Roedd grant yn ei gwneud yn haws i ni dyfu.  Fel pob busnes arall fel ein un ni, mae’n dawel yn ystod misoedd Ionawr a Chwefror a byddai gwario cymaint â hynny o’n harian ni ein hunain yr adeg hynny wedi bod yn llawer mwy peryglus

“Rydyn ni’n dal i weithio 50 neu 60 o oriau’r wythnos.  Cafodd Llŷr a’i bartner eu plentyn cyntaf wyth wynthos yn ȏl.  Gyda chymaint o waith, mae’n anodd cael amser i ffwrdd ond roedden ni’n gallu gweithio pan oedd hi fwyaf cyfleus i ni, felly mae yna ychydig o hyblygrwydd.”

Meddai Kirsy Davies, Swyddog Cefnogi Busnes a Rhwydweithio Cyngor Sir Ddinbych:  “Mae’n anhygoel o braf gweld busnes lleol yn llwyddo, yn enwedig mor fuan ar ol ei lansio.
“Bwriad ein cynllun grantiau cychwyn busnes yw annog busnesau newydd i gymryd y camau cyntaf at ehanghu ac, yn pen draw, greu swyddi a chefnogi datblygu economi’r ardal, sydd yn flaenoriaeth i’r Cyngor.
“Mae nifer o bethau’n sy’n broblem i fusnesau bach sy’n tyfu, gan gynnwys diffyg arian ac adnoddau ac mae’r prosiect hwn yn helpu i liniaru ychydig arnyn nhw, ac yn galluogi arloesedd a thalent i ffynnu’n ddirwystr.”
Roedd hyn yn cael ei ategu gan Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych.
Meddai: “Mae grantiau busnes yn rhan o’n Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymuedol sy’n helpu i greu busnesau preifat ffyniannus, cynnydd mewn swyddi a rhagor o incwm yn y sir.”
Mae’r Dangerous Food Company’n arddangos ei gynnyrch mewn gwyliau bwyd bob penwythnos ac wedi ymrwymo i gefnogi busnesau lleol sy’n cael eu rhedeg yn annibynnol.
Yn ogystal â’u cyflogi nhw eu hunain, un aelod arall o staff llawn amser, gweithiwr newydd rhan amser a gweithwyr asiantaeth yn ȏl y gofyn, mae gan y cwmni erbyn hyn chwe math o jam – ac un arall yn cael ei ddatblygu a fydd yn cael ei lansio adeg gŵyl fwyd Hamper Llangollen.
Hamper Llangollen. The Dangerous Food Company. Llyr Jones and Dominic Haynes.

Hamper Llangollen. The Dangerous Food Company. Llyr Jones and Dominic Haynes.

Mae Dominic yn gwrthod dweud beth yw’r cynhwysion cudd ond mae’n addo y bydd y jam yn rhywbeth ‘nad oes neb wedi’i flasu o’r blaen’.
 “Rydyn ni’n ceisio gwneud yn siŵr mai eu blas sy’n cyfrif fwyaf yn ein cynnyrch ac mae’r ffrwythau’n wych am ddofi’r gwres.  Rydyn ni eisiau i’n cwsmeriaid gael blas ar y blasau” meddai Dominic.
 “Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod yn ȏl a chyfarfod pawb o’n hen gwsmeriaid yn Hamper Llangollen.
 “Hon yw ein gŵyl fwyaf lleol ni; mae’n bwysig i ni fynd yn ȏl a chefogi economi’r ardal.  Fyddwn ni byth yn newid hynny”.