Mae cariad at goginio cartref wedi rhoi busnes newydd blasus i ddwy ffrind o Hwngari.

Bydd A Little Taste of Hungary’n cymryd rhan yn Hamper 2012 Gŵyl Fwyd Llangollen ar 20 a 21 Hydref.

Dechreuodd Katalin Halmosi Clews, sy’n briod â Russell Clews sydd â’i deulu’n un o ddim ond dau o gynhyrchwyr beiciau modur sy’n weddill yn y DU, ar ei busnes arlwyo’r llynedd, gyda’i ffrind, hefyd o Hwngari, Andrea Balogh.

“Roedd y ddwy ohonon ni’n mwynhau coginio ac yn meddwl yr hoffen ni gyflwyno bwyd Hwngaraidd i’r DU,” meddai Katalin, 34 oed, a gyrhaeddodd y DU yn 2001 i ddysgu Saesneg.

Mae hi a Russell, a oedd yn byw yng Nghresffordd ger Wrecsam, yn byw erbyn hyn yn Whittle-le-Woods, rhwng Chorley a Phreston. Mae’i phartner Andrea’n byw gyda’i gŵr Peter sy’n gogydd Hwngaraidd, yn Flint Road, Saltney Ferry.

Maen nhw’n edrych ymlaen ac yn gobeithio y bydd eu hymweliad cyntaf erioed â Hamper Llangollen 2012, un o wyliau bwyd gorau’r DU, yn sbardun i’w menter busnes.

Mae’r ŵyl eleni’n derbyn cefnogaeth yr asiantaeth ddatblygu gwledig, Cadwyn Clwyd.

Daeth cyfraniad Cadwyn Clwyd trwy’r Gronfa Datblygu Gwledig i Gymru 2007 – 2013, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

Meddai Robert Price, swyddog prosiect amaeth-bwyd Cadwyn Clwyd: “Yn ogystal â llawer o hen ffefrynnau, mae yna lawer o arddangoswyr newydd fel A Little Taste of Hungary yn dod i Langollen eleni.

“Yn ogystal â rhoi llwyfan i’n cynhyrchwyr brodorol rhagorol arddangos, bydd yna hefyd flas rhyngwladol i’r digwyddiad eleni.”

Meddai Andrea: “Cyrhaeddais y DU yn 2006, i ddysgu Saesneg. Roedd gen i swydd fel cyfrifydd yn Hwngari ond doeddwn i ddim yn siarad Saesneg o gwbl. Roeddwn yn au pair yng Nghaer o 2006 i 2007 ac yna cefais swydd fel gofalwr mewn ysgol fach hyfryd yn Eccleston.

“Un o fy hoff bethau yn Hwngari oedd cacennau simdde ac roeddwn yn meddwl y gallwn eu gwerthu yma, ond doedd neb erioed wedi clywed amdanyn nhw. Rwyf wrth fy modd yn coginio,” meddai Andrea.

Er mai rhan amser yw’r fenter fwyd, yn ymweld â gwyliau bwyd yn bennaf, mae Katalin ac Andrea yn gobeithio y bydd yn gam cyntaf i fod yn berchen eu bwyty eu hunain. “Mae hynny’n freuddwyd fawr iawn, iawn i ni,” meddai Andrea.

“Gwyliau bwyd fel Llangollen yw’r ffordd orau y gallwn ni lwyddo. Maen nhw’n denu pobl gyda diddordeb mewn bwydydd arbenigol felly maen nhw’r lle perffaith i godi ymwybyddiaeth pobl o fwyd Hwngaraidd.”

Ar ôl graddio a hyfforddi fel athrawes ysgol, bu Katalin hefyd yn gweithio fel au pair gyda theulu yn Leeds ar ôl cyrraedd yn y DU.  Dyna lle cyfarfu â Russell, a oedd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Leeds.

Priododd y ddau yn Hwngari yn 2005 a mynd i fyw i Gresffordd pan gafodd Russell waith fel ymgynghorydd ariannol. Pan gafodd Russell gynnig swydd ym musnes beiciau modur CCM y teulu yn Bolton, roedd y daith  ddyddiol o Ogledd Cymru i Bolton yn ddigon i wneud y cwpl symud.

Daeth Katalin, a gafodd ei hyfforddi fel dawnswraig, ac a oedd ar un adeg yn fodel, athrawes, cyfieithydd, nyrs meithrin ac a fu hefyd yn gweithio fel rheolwr Bar yn yr Orsedd, yn ffrindiau gydag Andrea. Heddiw, mae Katalin yn gweithio’n llawn amser yn Balckpool fel cymhorthydd dysgu mewn ysgol i blant ag anghenion arbennig.

“Roedd Andrea a minnau eisiau gwneud rhywbeth gyda’n gilydd ac mae’r ddwy ohonon ni’n hoffi coginio. Roeddwn i’n arfer coginio, yn eithaf brwdfrydig, i’r teulu gartref.  Dysgodd fy mam lawer i mi. Mae cuisine Hwngaraidd hefyd yn tynnu o Awstria a Slofenia.

“Yn Hwngari mae ein harferion bwyta’n wahanol,  ar ôl brecwast ein prif bryd yw amser cinio, cawl, fel arfer, ac yna prif gwrs ac yna rhywbeth ysgafn yn yr hwyr.

Mae’r math o fwyd sy’n cael ei weini o’r fan – gan gynnwys y cacennau simdde enwog – i’w canfod ar y wefan www.alittletasteofhungary.com

“Does dim llawer o fwytai Hwngaraidd yn y DU ac fe hoffen ni godi digon o arian i allu agor un ein hunain,” meddai Katalin.

Tad Russell ddechreuodd Clewes Competition Machines, CCM Motorcycles, ym 1969.  Prynodd y cyfan o stoc BSA pan beidiodd y cwmni â masnachu a dechrau gwneud beiciau modur drwy addasu injans BSA.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf mae’r cwmni wedi cwblhau archeb am 2,000 o feiciau modur i heddlu Afghanistan.

Ym mis Ionawr yn unig cynhyrchodd y ffatri yn Vale Street, Bolton fwy na 400 o feiciau modur. Mae hefyd wedi gwneud beiciau modur i fyddinoedd yr Iorddonen, Canada a Phrydain, yn ogystal â chynhyrchu beiciau modur ar gyfer cystadlaethau dygnwch.

Hefyd yn serennu yn Hamper Llangollen 2012 bydd triawd o gogyddion gorau Cymru.

Yn ymuno yng nghegin y sioe gyda Graham Tinsley, seren Taste the Nation, ITV, a chyn gapten Tȋm Coginio Cymru, bydd Dudley Newberry, ffefryn S4C.

Yn cwblhau’r triawd bydd y bythol boblogaidd Dai Chef, sy’n dychwelyd i’r digwyddiad ar ôl nifer o flynyddoedd.

Ychwanegodd Robert Price: “Diolch i lu o gwmnïau brodorol, mae gogledd-ddwyrain Cymru’n brysur ennill bri fel canolfan o ragoriaeth am fwyd o’r ansawdd gorau.

“Mae’r ŵyl fwyd yn ffenestr siop berffaith i gwmnïau sy’n asgwrn cefn ein heconomi gwledig.