Mae seleb o gogydd sydd wedi coginio’n rheolaidd i’r teulu brenhinol ac arweinwyr y llywodraeth o’r farn fod y bwyd sy’n cael ei gynhyrchu yng Ngogledd Cymru ymhlith y gorau yn y byd.

Mae Graham Tinsley MBE, sydd wedi paratoi prydau i’r Frenhines a’r Tywysog Siarl o leiaf ddwsin o weithiau a hefyd wedi paratoi gwleddau Dydd Gŵyl Dewi yn 10 Stryd Downing, yn cyfri’r dyddiau nes y bydd yn arddangos hynny yng Ngŵyl Fwyd Llangollen eleni.

Bydd yn arwain triawd o’r maestros coginio gorau wrth baratoi cyfres o arddangosfeydd coginio i ddenu’r tyrfaoedd ar ail ddiwrnod yr ŵyl, a fydd yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Llangollen ar 14 ac 15 Hydref.

Cafodd yr ŵyl digwyddiad, sy’n dathlu’i 20fed phen-blwydd eleni, ei henwi fel un o’r 10 gŵyl fwyd gorau yn y DU gan bapurau newydd y Daily Telegraph a’r Independent.

Meddai Graham, sy’n brif gogydd gwesty mawreddog Carden Parc yn Swydd Gaer: “Byddaf i a dau gogydd enwog arall o Gild Coginio Gogledd Cymru, yr wy’n ei arwain, yn cynnal chwech arddangosfa ar ddydd Sul Gŵyl Fwyd Llangollen a fydd yn cynnwys cyrsiau cyntaf, prif gyrsiau a phwdinau.

“Yr hyn sy’n gyffredin i bob un yw’r cynhwysion lleol rhagorol. Heb os, gan Ogledd Cymru y mae peth o’r cynnyrch gorau yn y byd ac rwy’n ei hyrwyddo ar bob cyfle.

“Rwyf wrth fy modd yn defnyddio cynnyrch gan gynhyrchwyr unigryw, llai, felly byddwn yn cynnwys yn yr arddangosfeydd gynnyrch megis cig lleol yn ogystal â hufen iâ, olew hadau rêp, mêl a chwrw, pob un gan gynhyrchwyr sydd ond ychydig filltiroedd o Langollen ac sy’n arddangos yn rheolaidd yn yr ŵyl.

“Ac, wrth i mi eu defnyddio, byddaf yn tynnu sylw pobl sy’n gwylio at ba mor dda ydyn nhw a pha stondinau sy’n eu gwerthu. Dyna yw diben sioeau fel hyn.”

Ychwanegodd Graham, a dderbyniodd yr MBE gan y Frenhines yn 2006 am ei wasanaeth i’r diwydiant bwyd: “Ble bynnag yn y byd rwy’n teithio rwy’n ceisio sôn wrth bobl pa mor dda yw’r bwyd o Ogledd Cymru.

“Er enghraifft, roeddwn wedi mynd ag ychydig o Halen Môn enwog Ynys Môn gyda mi ar fy ngwyliau’n ddiweddar yng Ngwlad Groeg. Roedd y cogyddion lleol oedd yn ei brofi wrth eu bodd, mae ganddo flas eithaf cynnil o gymharu â’r mathau brasach sydd yno.

“Mae hefyd yn halen blasus iawn i’w fwyta ac yn aml rwy’n perswadio pobl i’w brofi pan fyddaf yn arddangos.

Dechreuodd Graham ar ei yrfa mewn arlwyo yn y Midland Hotel ym Manceinion o dan arweiniad y cogydd enwog Gilbert Lefevre.

Ar ôl prentisiaeth o bum mlynedd ac ennill casgliad o fedalau mewn cystadlaethau coginio, adeiladodd ar ei wybodaeth am goginio rhyngwladol yng ngwesty pum seren Atlantis Sheraton yn Zurich, yn y Swisdir cyn dychwelyd i Loegr i weithio o dan y cogydd dylanwadol Anton Mosimann yng Ngwesty’r Dorchester yn Llundain.

Treuliodd naw mlynedd gyda Gwestai De Vere, yn gyntaf fel sous chef ac yna fel prif gogydd yn y prif westy, y Lord Daresbury Hotel, yn Warrington, Sir Gaer.

Ym 1991, cafodd Graham ei ddewis i helpu datblygu ac agor y gwesty pedair seren cyntaf yng ngogledd Cymru – St David’s Park Hotel yn Ewlo.

Cymaint oedd llwyddiant y gwesty nes, yn 1997, cafodd ei benodi yn aelod o’r tîm oedd yn datblygu ac a agorodd yr enwog Carden Park Hotel, Spa a Golf Resort yn Swydd Gaer.  Aeth yn ôl yno chwe blynedd yn ôl i gymryd rheolaeth weithredol o’r ceginau.

Mewn cyfnod o 25 mlynedd roedd, yn ei dro, yn is-gapten, capten ac yna’n rheolwr Tîm Coginio Cymru a enillodd llu o gystadlaethau rhyngwladol.

Gyda’r tîm, bu’n coginio i’r Frenhines ac i aelodau o’r teulu Brenhinol sawl tro, yn ogystal ag i Ymerawdwr Siapan a Phenaethiaid Gwledydd Ewropeaidd yng Nghastell Caerdydd.

Ar ôl iddi agor Senedd Cynulliad Cymru yng Nghaerdydd, Graham oedd yn goruchwylio’r cinio dathlu i’r Frenhines.

Cafodd ei wahodd sawl blwyddyn gan David Cameron i 10 Stryd Downing i baratoi prydau Dydd Gŵyl Dewi cofiadwy.

Meddai Graham: “Un o uchafbwyntiau fy mlwyddyn ers y saith neu wyth mlynedd diwethaf yw gallu rhoi arddangosfeydd coginio yng Ngŵyl Fwyd Llangollen.

“Rwy’n meddwl mai’r rheswm pam fy mod yn dal i gael fy ngwahodd yn ôl yw bod gen i ddawn dweud. Rwyf wrth fy modd yn siarad gyda phobl tra rwy’n coginio.

“Rwyf wastad ychydig yn nerfus o flaen llaw ond, ar ôl cyrraedd y llwyfan a dechrau cysylltu gyda’r cyhoedd, rwy’n teimlo’n grêt. Mae’n ffantastig cael eu barn ar yr hyn rwy’n paratoi, ateb eu cwestiynau a rhoi ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar goginio.”

Yn ôl Phil Davies, aelod o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen, mae Graham yn dipyn o ffefryn gyda’r dorf yn yr ŵyl.

Meddai: “Gyda’i gysylltiadau brenhinol, gallwn fod yn siŵr y bydd Graham a’i dîm o faestros coginio yn arddangos prydau godidog a fydd yn cynnwys cynnyrch lleol ffanstastig.

“Mae’i neges fod Gogledd Cymru’n cynhyrchu rhai o’r bwydydd gorau yn y byd yn cyd-fynd yn berffaith gyda’n cenhadaeth ni o greu arddangosfa i’n cynhyrchwyr brodorol gwych.

“Mae’r ŵyl ar ei 20fed pen-blwydd yn addo bod yn un o’r goreuon gyda 130 o stondinau, mwy nag erioed o’r blaen.”

I ganfod rhagor am Ŵyl Fwyd Llangollen ewch i: www.llangollenfoodfestival.com