Bydd un o brif sommeliers ieuengaf y DU, sydd wedi gweini sêr megis Syr Tom Jones a phrif leisydd Coldplay, Chris Martin, yn rhannu ei arbenigedd gwin yng Ngŵyl Fwyd Llangollen.

Bydd y digwyddiad yn un eithaf teuluol i Dan Davies, 22 oed, a fydd yn ymuno â’i dad, Dai Chef, cefnogwr pybyr yr ŵyl, a fydd hefyd yn cael cymorth ei blant iau, Megan 12 oed ac Ellis saith oed, mewn arddangosfa goginio.

Cafodd yr ŵyl, sy’n dathlu’i 20fed pen-blwydd eleni, ei henwi’un o’r 10 gŵyl fwyd orau yn y DU gan bapurau newydd y Daily Telegraph a’r Independent.

Mae’n cael ei chynnal ym Mhafiliwn eiconig Llangollen ddydd Sadwrn a Sul, 14 a 15 Hydref.

Mae Dan, sydd ar hyn o bryd yn brif sommelier yng Ngwesty dwy seren Michelin Whatley Manor yn y Cotswolds, hefyd wedi gweini i enwau mwyaf yn y byd coginio, y cogydd seren Michelin, Heston Blumenthal a brenhines y cacennau, Mary Berry.

Erbyn hyn, mae’n edrych ymlaen at ddychwelyd i Ogledd Cymru a helpu’r ymwelwyr i ddarganfod ychydig o’r gwinoedd cyffrous sy’n cael eu tyfu yng Nghymru.

Mae wedi mynychu Gŵyl Fwyd Llangollen ers pan oedd yn ddim o beth ac er nad oedd yn ddigon hen i gofio hynny, cyfarfu â’r tenor operatig chwedlonol, Luciano Pavarotti ym 1995.

Ar y pryd roedd ei dad yn gweithio yng Ngwesty Bryn Howel gerllaw a threuliodd wythnos fel cogydd personol i’r seren opera ar ei ddychweliad emosiynol i’r Eisteddfod, 40 mlynedd ar ôl cystadlu yno fel aelod 19 mlwydd oed o gôr Chorus Rossini o Modena, yr Eidal ym 1955.

Meddai Daniel: “Dydw i ddim yn cofio gweld Pavarotti ond rwy wedi gweld y lluniau ohonof yn fy ngwynion cogydd yn sefyll agosaf at fy nhad!

“Bydd yn braf dod draw. Rwy’n edrych ymlaen at gael ychydig o hwyl a sôn am win.

“Rwy’n gweithio’r rhan fwyaf o benwythnosau felly mae’n gyffrous cael gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol.

“Byddaf yn cydweddu gwinoedd i brydau dad – detholiad o winoedd Cymru a Lloegr.

“Gobeitho y bydd pobl yn darganfod rhai gwinoedd newydd ac yn gweld beth allwn ni ei gynhyrchu ym Mhrydain, sef gwin o ansawdd uchel iawn.

“Mae gwin yn ffynnu’n gryf yma. Mae’r Almaenwyr, er enghraifft, yn cadw llygad barcud ar ein gwin, yn enwedig gyda newid hinsawdd.

“Mae’n farchnad wirioneddol gyffrous – yr un sy’n tyfu’n gyflymaf i win, mewn gwirionedd.

“Rydym yn defnyddio’r grawnwin Bacchus, sy’n debyg i Sauvignon Lleogr neu Gymru, ond mae’r blas yn fwy o ysgaw ac yn egr. Mae rhai arddulliau gwirioneddol diddorol ac rwy’n meddwl y bydd pobl yn cael eu synnu.”

Mae Daniel, cyn ddisgybl yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, wedi bod wrth ochr ei dad y rhan fwyaf o’i oes ond nid oedd erioed wedi’i dynghedu i ddilyn yn ôl traed ei dad fel cogydd.

Meddai: “Roeddwn i eisiau bod yn rheolwr traffig awyr yn 16 oed. Roeddwn yn dysgu hedfan ond chefais i erioed fy nhrwydded peilot.

“Roeddwn wastad yn y gegin gyda’m tad a hynny oedd yn talu am fy ngwersi hedfan ar y pryd.

“Un diwrnod, aeth â mi i’r naill ochr a gofyn pam nad oeddwn i wedi meddwl am wneud lletygarwch, fy mod i’n dda yn hynny.”

Aeth Daniel, ar ôl astudio arlwyo a lletygarwch yng Ngholeg Llandrillo Cymru,

i Westy pum seren Cliveden House yn Swydd Berkshire ble cafodd ei gyflwyno i’r proffesiwn gwin – a dyw e erioed wedi edrych yn ôl.

Eglurodd Daniel: “Roeddwn i’n ddirwestwr yr adeg hynny, ond allwch chi ddim dweud hynny amdanaf i heddiw!

“Dyna lle dechreuodd popeth a dweud y gwir – roeddwn i wedi disgyn mewn cariad â’r pwnc. Rwyf wrth fy modd gyda’r heriau a’r posau.

“Rwy’n wirioneddol fwynhau fy swydd presennol. Rwy’n gweithio mewn lleoedd hyfryd, prydferth iawn.

“Mae cymaint o winllannoedd yn yr ardal lle gallaf ymweld ac rwy’n ceisio mynd i Lundain hefyd gymaint ag y gallaf i ddigwyddiadau blasu gwin.

“Rwy’n ceisio crwydro cymaint ag y gallaf, yma a thramor, er mwyn dysgu rhagor. Mae hynny’n bwysig iawn.”

Wrth weithio fel sommelier ers 2013 mae Daniel wedi cyfarfod rhai pobl enwog iawn.

“Roedd Syr Tom Jones yn dod yn rheolaidd i Stovells – bwyty Mecsicanaidd roeddwn yn gweithio ynddo yn Surrey,” meddai.

“Mae’n rhaid ei fod wedi dod i mewn bum neu chwe gwaith. Nid ei fod yn yfwr mawr ond roedd bob amser yn gwybod beth roedd eisiau.

“Rwyf hefyd wedi gweini ar Heston Blumenthal a Mary Berry. Mae Heston yn gwybod llawer iawn am win ac roedd yn hoffi sgwrsio. Mae’n hoff iawn o winoedd clasurol.

“Yna, ar un achlysur roedd Chris Martin yn y Cliveden. Roeddwn i’n ceisio peidio â chymysgu gormod, mae llawer ohonyn nhw yn eu swigen eu hunain ac eisiau mwynhau eu noson.

“Dyw’r ffaith eu bod nhw’n enwog yn poeni dim arna i. Rwy’n ymddwyn yn broffesiynol yn y gwaith ac yn trin pob gwestai’r un fath.”

Mae Dai, y tad balch, yn siŵr y bydd ei fab, cyn cyrraedd ei 40 oed, yn Feistr Sommelier, sef clod uchaf posibl y proffesiwn ac yn gamp sy’n cael ei chyflawni gan ond ychydig o gannoedd o bobl dros y byd i gyd.

Meddai: “Mae Daniel yn gwybod cymaint am winoedd, mae’n anghredadwy.

“Mae wedi bod gyda mi yn y gegin gydol ei oes. Roedd yn rhedeg y Ship Inn pan oedd ond yn 16 oed.

“Roeddwn i wastad yn dweud ei fod yn rhy neis i fod yn y gegin felly dyma ei roi ym mlaen y tŷ – mae wedi’i greu i fod gyda phobl.

“Barn unfryd y teulu oedd mai ym mlaen y tŷ dylai fod ond mae wedi symud ymlaen erbyn hyn. Mae’n sommelier ac wrth ei fodd.”

Mae Dai yn edrych ymlaen at weithio gyda’i deulu, neu ‘Dîm Dai Chef’ fel mae’n eu galw, a bydd yn paratoi cyfres o brydau gyda’r blasau coginio diweddaraf yn yr ŵyl.

Meddai: “Byddwn yn gwneud y llwyfan yn weithdy byw. Eleni, byddwn yn dilyn ‘bwyta glân’.

“Bydd Dan yn darparu’r gwinoedd i gyd-fynd gyda’r prydau y byddwn yn eu paratoi ar y llwyfan. Bydd yn arloesol a gobeithio y bydd pobl yn hoffi’r sioe.

“Mae galw mawr am fwyta glân gyda llawer o leoedd newydd yn codi. Dyw hi ddim yn hawdd cadw i fyny â phob chwiw ond mae’n rhaid i chi fod ar flaen y gad.

“Mae bwyta glân yn rhywbeth enfawr yn Vegas ac Efrog Newydd ac mae’n tyfu yn Llundain ar hyn o bryd. Mae’n dechrau lledaenu oddi yno.

“Mae’n fwyd miniog a chyffrous. Mae’ch holl carbs yn cael eu cyfrif ac mae’n cynnwys llawer o ffrwythau a llysiau ffres.”

Ychanegodd Dai: “Y cwsmer sy’n dod gyntaf bob tro i Dan ond mae Megan yn debyg i mi – mae ganddi agwedd y gegin!

“Mae hi wedi bod yn cynnal arddangosfeydd coginio ers pan oedd yn bump oed a bydd yn gweini bara fflat Groegaidd.

“Bydd Ellis hefyd yn gwneud ei gyfraniad. Mae’n ymdrech wirioneddol deuluol!”

Mae Dai, sydd wedi coginio i Catherine Zeta Jones ac yn Nhŷ’r Arglwyddi yn ystod ei yrfa hir, enwog, yn ymddangos yn rheolaidd yng Ngŵyl Fwyd Llangollen.

Erbyn hyn mae’n gweithio’n llaw rydd ac fel ymgynghorydd gyda gwasanaethau prydau ar gyfer achlysuron preifat.

“Roeddwn i’n dathlu fy mhen-blwydd yn 60 oed eleni ac eisoes rwyf wedi ymweld â 30 o wahanol fwytai”, meddai Dai.

“Rwy’n gweithio bob awr sydd ar gael ond rwy’n dal wrth fy modd.”

Meddai Phil Davies, aelod o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen: “Rydym wrth ein bodd fod Dan yn dychwelyd i Ŵyl Fwyd Llangollen ble bydd yn ymuno â’i dad, y bythol boblogaidd Dai Chef, a’i deulu mewn dosbarth meistr coginio.

“Mae eleni’n mynd i fod yn arbennig iawn gan fod yr ŵyl yn dathlu’i 20fed pen-blwydd felly, gyda chyngor oddi wrth Dan, byddwn yn codi gwydryn neu ddau i nodi’r achlysur.

“Bydd mwy o stondinau nag erioed o’r blaen, tua 120,, yn yr ŵyl eleni ac mae’n argoeli mai hon hefyd fydd y fwyaf a’r orau erioed.” Allwn ni ddim aros!”

I ganfod rhagor am Ŵyl Fwyd Llangollen ewch i www.llangollenfoodfestival.com