Mae ffatri SIOCLED sy’n cynhyrchu’r siocled tsili poethaf yn y DU yn chwilio am adeilad mwy ar ôl pedrwblu’u nifer o archebion.

Llwyddodd Precious Chocolates yn Shotton, Sir y Fflint i fachu gwerth £60,000 o gontractau yn ystod y tair wythnos ddiwethaf yn unig – cymaint ag y byddai’r cwmni yn disgwyl eu hennill mewn blwyddyn gyfan.

Mae hynny’n golygu y byddan nhw hefyd yn cyflogi staff parhaol yn y dyfodol.

Sefydlwyd Precious Chocolates yn 2007 a bydd yng Ngŵyl Fwyd Llangollen am y tro cyntaf eleni i lansio’r siocled tsili tanllyd yn swyddogol.

Yn ôl y Rheolwr Gyfarwyddwr, Carl Gillard, mae’n debyg mai hwn yw’r siocled poethaf ar y farchnad.

Meddai: “Mae rhwng 35,000 a 40,000 o unedau gwres ar raddfa Scoville, sy’n mesur gwres y pupurau tsili, yn y tsili sydd yn y siocled.

“Dylai pobl yng Ngŵyl Fwyd Llangollen gofio ei fod yn boeth! Rydym ni wedi ei wneud mor boeth ag y gallwn ni.

“Mae’n bwysig fod plant sy’n ymweld â’n stondin yn cael eu hebrwng gan oedolyn, gallai alergennau fod yn rhai o’n cynnyrch”.

Bydd Precious Chocolates ymysg 120 o stondinwyr yn yr ŵyl a fydd yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Llangollen ddydd Sadwrn a dydd Sul, 14 a 15 Hydref.

Mae’r ŵyl, sy’n dathlu’i 20fed pen-blwydd eleni, wedi’i henwi fel un o’r 10 gŵyl fwyd gorau yn y DU gan bapurau newydd y Daily Telegraph a’r Independent.

Mae Carl ar hyn o bryd yn gweithio ar archebion ar gyfer nifer o ddosbarthwyr mawr ac mae’n disgwyl y bydd ei gynnyrch ar gael mewn dros 4,000 o siopau ledled y DU – gan gynnwys siopau aml adran a chanolfannau garddio – erbyn diwedd y flwyddyn.

Carl sy’n rhedeg pethau o ddydd i ddydd gyda help ei wraig Carole, sy’n ysgrifenyddes y cwmni y tu allan i oriau ei swydd llawn amser. Bydd staff dros dro’n cael eu cyflog yn ôl y gofyn.

Mae gan y cwmni nifer o flasau ond mae’n arbenigo mewn gorchuddio rhesins wedi’u mwydo mewn alcohol gyda siocled gwyn a tsili, a ffa coffi siocled.

Meddai Carl 48 oed: “Mae’r busnes yn tyfu’n gyflym iawn ar hyn o bryd. Mae’r prysurdeb bron yn amhosibl ond rydym yn llwyddo.

“Mae archebion wedi pedrwplu yn ystod y cwpl o fisoedd diwethaf – mae wedi mynd yn wyllt.

“Roedden ni wedi anfon samplau i bum cwmni gwahanol ddechrau’r flwyddyn ac erbyn mis Mai, mae’n amlwg eu bod wedi’i flasu oherwydd dechreuodd yr archebion gyrraedd.

“I’w roi mewn persbectif, rydym ni wedi cael gwerth £60,000 o archebion yn ystod y tair wythnos diwethaf, sef yr hyn fydden ni’n ei ddisgwyl mewn blwyddyn gyfan fel arfer.

“Rwy’n gorfod mynd â’r stoc i ffatri arall i’w lapio ar baled cyn ei yrru i’r uned ddanfon.

“A gan nad ydw i’n gallu cael y cyfan i’r fan ar un tro mae’n rhaid i mi wneud sawl taith.

“Mae wedi mynd yn eithriadol o wyllt yma. Ers i ni ddechrau rydyn ni wedi tyfu’n raddol – mae wedi cymryd llawer o waith caled a dyfalbarhad i’w adeiladu ac mae dal angen hynny.

“Mae’n rhaid dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Ceisio reoli twf sydyn yw’r dasg ar hyn o bryd.”

Er gwaethaf y cynnydd mewn busnes, mae Carl yn gwrthod cael ei swyno gormod ac mae ei draed yn dal yn gadarn ar y ddaear.

“Rwy’n realydd”, meddai. “Rwy’n falch iawn o’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yn y gorffennol.

“Dim ond ar ôl i ni ddanfon yr archebion newydd bydda i’n sylweddoli sut mae pethau wedi tyfu’n ddiweddar – ar hyn o bryd, dydy hynny yn ddim ond gwaith y mae’n rhaid i ni ei wneud.

“Ond, mae’n rhaid ei wneud ac maen rhaid i bopeth fod yn iawn cyn iddo ein gadael. Mae’r gwaith yn pentyrru.

“Mae yna bethau rydyn ni eisiau eu gwneud yn y dyfodol. Mae gennyn ni syniadau gwych a pethau anhygoel yr hoffem ni eu cyflawni ond mae ein busnes wedi’i seilio ar yr hyn rydym ni wedi’i wneud ac nid ar freuddwydion.”

Bydd yn rhaid i’r cwmni adael ei adeilad presennol ar Barc Rowley yn Shotton ac mae Carl yn gobeithio cael grant gan y cyngor er mwyn mudo i uned fwy, o bosibl ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, a chyflogi staff parhaol.

Meddai: “Mae llawer o waith ar ein hysgwyddau. Mae fy ngwraig yn ysgrifenyddes y cwmni ond mae ganddi swydd lawn amser, felly, rydym yn gweithio oriau hirion.

“Busnes bach ydym ni sydd wedi cyrraedd y pwynt pan mae’n rhaid i ni symud i adeilad newydd.

“Wrth symud ymlaen, bydd angen cyflogi staff parhaol a bydd yn rhaid eu hyfforddi. Bydd grant oddi wrth y cyngor yn hanfodol i ni yn y tymor hir.”

Mae Carl yn dweud ei fod yn edrych ymlaen at wneud ei ymddangosiad cyntaf yng Nghŵyl Fwyd Llangollen a bydd yn dod â siocledi i’r ymwelwyr gael profi blas brand unigryw Precious Chocolates.

Meddai Phil Davies, aelod o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen: “Tsili a siocled yw’r cyfuniad perffaith ac rwy’n edrych ymlaen at ei brofi.”

“Bydd Precious Chocolates ymysg tua 120 o stondinau, mwy nag erioed o’r blaen, yn yr ŵyl eleni ac mae’n argoeli mai hon hefyd fydd yr ŵyl fwyaf a’r orau erioed.”